ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กระบวนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ชื่ออาจารย์ : ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,14:26  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ุชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์รายวิชาสังคมศึกษา ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาระภา เนียมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,10:55  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสงัด จันทร์พลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,23:08  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวุฒิ คำแสนราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:38  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสงัด จันทร์พลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,16:59  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายศาสตราวุธ มีดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2561,07:51  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,13:53  อ่าน 1194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2559,08:44  อ่าน 1626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่ออาจารย์ : นายภาณุ ครอบเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2559,08:59  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..