ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตลานนท์ เวทย์ไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภิญญา สุจินพรัหม
ครูผู้ช่วย