ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภิญญา สุจินพรัหม
ครูผู้ช่วย