ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นายณรงค์ วงค์รุจิโรจน์
ช่างไม้ 3

นายเดชา วงษ์ฉลาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายไมตรี ทวีโภค
ลูกจ้างชั่วคราว

นางเรียน วงศ์เจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายทัน บุญทา
ลูกจ้างชั่วคราว