ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภาณุ ครอบเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจันทร์ศรี เสายอด
ครู คศ.3

นางสาวมาลิไพร นามะ
ครู คศ.1

นายโกเมน ได้เห็นตอบ
ครู คศ.1

นางปารณีย์ ชัยยิ่ง
ครูผู้ช่วย

นายสมชาย เกตวิจิตต์
พนักงานราชการ