ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรงเรียนปิดการเรียนการสอ (อ่าน 25) 18 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 (อ่าน 18) 18 มี.ค. 63
ระเบียบการลา (อ่าน 49) 18 ก.พ. 63
คำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน 2/2562 (อ่าน 67) 17 ก.พ. 63
เกียรติบัตรวันคริสต์มาส2562 (อ่าน 16) 03 ก.พ. 63
หลักเกณฑ์การโอนย้ายระหว่างส่วนราชการ (อ่าน 23) 02 ม.ค. 63
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีกาารศึกษา 2561 (อ่าน 372) 25 พ.ย. 62
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 32) 05 พ.ย. 62
ตารางสอนปีการศึกษา2/2562 (อ่าน 237) 02 พ.ย. 62
ตารางเรียนปีการศึกษา2/2562 (อ่าน 152) 02 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2562 (อ่าน 45) 01 พ.ย. 62
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) รูปแบบใหม่ (อ่าน 59) 28 ต.ค. 62
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสพม.33 (อ่าน 585) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสหวิทยาเขต8 (อ่าน 742) 10 มิ.ย. 62
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน (แบบนิเทศ) (อ่าน 666) 10 มิ.ย. 62
คำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน 1/2562 (อ่าน 2965) 04 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day (อ่าน 478) 29 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2562 (อ่าน 88) 28 พ.ค. 62
ตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 68) 24 พ.ค. 62
ปฎิทินวันพระ2562 (อ่าน 74) 24 พ.ค. 62
คำสั่่งขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 77) 24 พ.ค. 62
แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 366) 23 พ.ค. 62
วารสารวันคริสต์มาส (อ่าน 452) 29 ม.ค. 62
วารสารวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 472) 29 ม.ค. 62
วารสารสอบธรรมศึกษา (อ่าน 410) 29 ม.ค. 62
วารสารถวายราชสดุดี ร.6 (อ่าน 452) 29 ม.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลปีการศึกษา2561 (อ่าน 51) 20 ธ.ค. 61
(ร่างคำสั่ง) วันรักษ์โรงเรียน “Big Cleaning Day” ครั้งที่ 22561 (อ่าน 858) 04 ธ.ค. 61
วารสารศิลปหัตถกรรม (อ่าน 506) 12 พ.ย. 61
วารสารวันอาเซียนเดย์ (อ่าน 447) 12 พ.ย. 61
วารสารตลาดประชารัฐ (อ่าน 450) 12 พ.ย. 61
วารสารแซนโฎนตา (อ่าน 471) 12 พ.ย. 61
แบบเช็คชื่อนักเรียน 2561 (อ่าน 420) 25 ต.ค. 61
วารสารสำนึกรักษ์บ้านเกิด (อ่าน 507) 24 ก.ย. 61
วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 495) 24 ก.ย. 61
วารสารเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 440) 24 ก.ย. 61
วารสารแห่เทียนพรรษา (อ่าน 474) 24 ก.ย. 61
วารสารกิจกรรมกีฬาสี (อ่าน 592) 24 ก.ย. 61
วารสารวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 573) 24 ก.ย. 61
วารสารกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและกฏลูกเสือ (อ่าน 452) 01 ส.ค. 61