ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับงบประมาณจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 5) 30 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 121/2563 เรื่อง คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 7) 30 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (อ่าน 12) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียน(นักเรียน) 1/2563 (อ่าน 3) 29 มิ.ย. 63
ตารางสอน (ครู) 1/2563 (อ่าน 3) 29 มิ.ย. 63
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร (อ่าน 28) 29 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) (อ่าน 28) 29 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 118/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (อ่าน 4) 25 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 120/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 5) 25 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 11) 23 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7) 22 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 111/2563 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 13) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 92) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 10) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ (อ่าน 11) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 88/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง (อ่าน 12) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8) 16 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม (อ่าน 9) 16 มิ.ย. 63
ตารางเรียน (นักเรียน) 1/2563 (อ่าน 11) 16 มิ.ย. 63
ตารางสอน (ครู) 1/2563 (อ่าน 10) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 109/63 มอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 7) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 104/2563 การมาปฏิบัติงานของบุคลากร (อ่าน 10) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 103/2563 ศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 10) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีฯ (อ่าน 11) 09 มิ.ย. 63
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โรงเรียนปิดการเรียนการสอ (อ่าน 146) 18 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 (อ่าน 131) 18 มี.ค. 63
ระเบียบการลา (อ่าน 157) 18 ก.พ. 63
คำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน 2/2562 (อ่าน 169) 17 ก.พ. 63
เกียรติบัตรวันคริสต์มาส2562 (อ่าน 26) 03 ก.พ. 63
หลักเกณฑ์การโอนย้ายระหว่างส่วนราชการ (อ่าน 33) 02 ม.ค. 63
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ประจำปีกาารศึกษา 2561 (อ่าน 499) 25 พ.ย. 62
ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 43) 05 พ.ย. 62
ตารางสอนปีการศึกษา2/2562 (อ่าน 261) 02 พ.ย. 62
ตารางเรียนปีการศึกษา2/2562 (อ่าน 174) 02 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2562 (อ่าน 65) 01 พ.ย. 62
ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) รูปแบบใหม่ (อ่าน 79) 28 ต.ค. 62
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสพม.33 (อ่าน 690) 27 มิ.ย. 62
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสหวิทยาเขต8 (อ่าน 860) 10 มิ.ย. 62
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน (แบบนิเทศ) (อ่าน 850) 10 มิ.ย. 62