ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิวุฒิ คำแสนราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอิทธิพล จิตรแม้น
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์
ครู คศ.2

นางสาววิรัญชนา สุมนทา
ครู คศ.2

นางสาวกมลศรี สายพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวธัญธิญา มาแนม
ครู คศ.1

นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภี พิมพ์ละออ
ครูผู้ช่วย