ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววกฤติญา เทียนชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา โลนะลุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีรัตน์ สุขดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัมพร บุญขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา หล่าหมื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลพร สินทรัพย์
พนักงานราชการ