ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 ดอกบัวเปลว            หมายถึง                  ความสว่างแห่งคุณธรรม

 ใบหม่อน                  หมายถึง                 ความเป็นมาของท้องถิ่น

 หนังสือ                   หมายถึง                  ความรู้และความคิดเห็น

 

ปรัชญา

 

ประพฤติดี  มีวิชา  พัฒนาสังคม

 

อักษรย่อประจำโรงเรียน

 

ข.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

 

ฟ้า ขาว

 

คติพจน์

ปญญา  นรานํ  รตนํ

ปัญญาเป็นรัตนะของตน