ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์


1. เขื่อนห้วยขนาดมอญ      ที่ตั้ง  บ้านขยอง ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
2.  วัดดาราธิวาส               ที่ตั้ง   บ้านขนาดมอญ  ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
3.  วัดบ้านปวงตึก              ที่ตั้ง  บ้านปวงตึก  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
4.​ วัดบ้านดาร์                   ที่ตั้ง  บ้านดาร์  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
5.  อุทธยานพุทธรรม         ที่ตั้ง  บ้านทัพดัด ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
6.  ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย      ที่ตั้ง  บ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
7.  ปราสาทภูมิโปน            ที่ต้ัง  บ้านดม  ต.เทพรักษา  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
8.  ปราสาทยายเหงา          ที่ต้ั้ง  บ้านโพนชาย  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
9.​​  อบต.ตาตุม                  ที่ตั้ง  บ้านขนาดมอญ ต.ตาตุม อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
10.  อบต.บ้านจารย์           ที่ตั้ง  บ้านจารย์ ต.บ้านจารย์  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
11.  สถานีตำรวจภูธรดม     ที่ตั้ง  บ้านดม  ต.ดม อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
12.  น้ำตกอลงกรณ์           ที่ตั้ง บ้านขยอง  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
13.  ตลาดชายแดนช่องจอม  ที่ตั้ง  บ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์
14.  วนอุทยานเขาพนมสวาย ที่ตั้ง  บ้านกระทม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
15.  อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง       ที่ตั้ง  บ้านทำเนียบ  ต.เฉนียง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
16. เนินสี่ร้อย                     ที่ตั้ง  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
17.  หมู่บ้านช้าง                  ที่ตั้ง  บ้านกระโพ บ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
18.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.สุรินทร์  ที่ตั้ง  กม.3​  ถนนสุรินทร์-ปราสาท  อ.เมือง จ.สุรินทร์
19.  หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง  ที่ต้้ง  บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง  อ.เมือง จ.สุรินทร์

ฯลฯ