คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยง ใจแม่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์ ทีปว์โส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญล้อม แผ่นทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ กรองทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสวย หลักแหลม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุฒิ เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ศิริชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางติด เทพโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุษา นะรารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเงิน เอกลาภ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชิต สมยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจพัฒนพงศ์ ประดับมุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร บุญเนือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ทองต้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายขันติ จารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา