ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยง ใจแม่น
ตำแหน่ง : ประธานกรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเอ็ม ทีปวํงโส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญล้อม แผ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวน คงชื่นจิต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ บุญคง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเงิน เอกลาภ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสวย หลักแหลม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโฮม ธรรมนาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางติด เทพโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ทองสุข ตลับทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ทองต้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมยงค์ สกุลนามรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร บุญเจือ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชิต สมยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ศิริมา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา