ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
            ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
            ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ
           ๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
           ๕. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           ๖. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
          ๗. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย

 

เป้าประสงค์ (Goals)

    
๑.  นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๓.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๕.  ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
๖.  การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
๗.  ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย