ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกันทิมา ครอบเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิชิต สมยิ่ง
ครู คศ.3

นายสงัด จันทร์พลี
ครู คศ.3

นางสาวลัดดา สกุลทอง
ครู คศ.1

นายฐปนวัฒน์ มรกต
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา ชาวสวน
พนักงานราชการ