ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกันทิมา ครอบเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุวิชิต สมยิ่ง
ครู คศ.3

นายสงัด จันทร์พลี
ครู คศ.3

นางสาวลัดดา สกุลทอง
ครู คศ.1

นายฐปนวัฒน์ มรกต
ครู คศ.1

นางสาววิยดา หวาวิสัย
ครู คศ.1

นางสาววิภาดา ชาวสวน
พนักงานราชการ