ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เงื่อนบ่วงสายธนู
เงื่อนบ่วงสายธนู