ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอายุ คิดดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชูชาติ คิดดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา