ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุปราณี พุฒภิบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ พลศรี
ครู คศ.2

นางสาวณชนก พรมภักดี
ครู คศ.1

นางสาวอมรภัค สดใส
ครู คศ.1

นางสาวศุภินันท์ คำปุย
ครูอัตราจ้างโรงเรียน