ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ พลศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณชนก พรมภักดี
ครู คศ.1

นางสาวอมรภัค สดใส
ครู คศ.1

นายวิสิษฐ์พล ศิริวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวมุกรินทร์ คงชื่นจิตร
ครูจ้างสอน