ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาระภา เนียมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง
ครู คศ.3

นายศาสตราวุธ มีดี
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา คำขาว
ครู คศ.1

นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา
ครู คศ.1

นายประชุม ปุ่มแก้ว
พนักงานราชการ