ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาระภา เนียมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง
ครู คศ.3

นายศาสตราวุธ มีดี
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา คำขาว
ครู คศ.1

นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา
ครู คศ.1

นายประชุม ปุ่มแก้ว
พนักงานราชการ