ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาระภา เนียมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง
ครู คศ.2

นายศาสตราวุธ มีดี
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาดา คำขาว
ครูผู้ช่วย

นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา
ครูผู้ช่วย

นายประชุม ปุ่มแก้ว
พนักงานราชการ