ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น
เงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น