ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

    ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑