ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน สมศ
ผลการประเมิน สมศ

ผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(มัธยมศึกษา)

น้ำหนัก

(คะแนน)

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.0

9.65

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.0

9.84

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.0

9.48

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

10.0

9.59

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.0

10.07

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.0

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

คะแนนรวม

100.00

86.43

ดี

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป                          ü  ใช่            ไม่ใช่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10  ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้             ü  ใช่            ไม่ใช่

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง  หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน        ü  ใช่            ไม่ใช่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

          üสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                            ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

         

 


จุดเด่น

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  คิดเป็น  ทำเป็น

2. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

3.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาท  หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  ประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

4.  ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด

 

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม  และ

ภาษาต่างประเทศ  อยู่ในระดับต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วน

2.       ผู้เรียนขาดการนำผลการพัฒนาและนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาครูทุกคนให้เป็นระบบและ

ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่ขาดความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่พบ

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553

1.       มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา

1.       ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปตาม

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  และเน้นทักษะกระบวนการคิดให้บ่อยครั้งขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในภาพรวมสูงขึ้น

2.       สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ควรนำข้อสอบ  o-net  ของปี

การศึกษาที่ผ่าน ๆ มา  ทำการทบทวนความรู้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นก่อนสอบ  O-net จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนสูงขึ้น

2.  ,มาตรฐานด้านกรบริหารจัดการศึกษา

               1.  สถานศึกษาต้องชี้แจงให้คณะกรรการสถานศึกษาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่  และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

               2.  ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้ครูทุกคน  ได้เห็นถึงการทุ่มเทการทำงานให้กับสถานศึกษาอย่างเต็มที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  สถานศึกษาควรกำหนดผู้รับผิดชอบปฏิบัติอย่างจริงจัง  สม่ำเสมอต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความสะอ