ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนผลการเรียน มส
การเปลี่ยนผลการเรียน มส

การเปลี่ยนผลการเรียน "มส"

              เงื่อนไข
                        ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับการผ่อนผันให่เข้าสอบปลายภาคเรียน ได้ "มส"

              การเปลี่ยน "มส"
                        1. ถ้ามีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60% ของเวลาเรียนทั้งหมดให้แก้ไขภายในภาคเรียนถัดไป ยกเว้นมีสาเหตุสุดวิสัยหัวหน้าสถานศึกษา
                           ขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน
                        2. ถ้าไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลา "ลงทะเบียนเรียนซ้ำ" หรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ (สำหรับวิชาสาระเพิ่มเติม)
                        3. การแก้ "มส" ให้เรียนเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ยังไม่ได้เรียน
                        4. ผลการเรียนได้ "0 - 1" ถ้ามีเวลาเรียนน้อยกว่า 60% ของเวลาเรียนทั้งหมด
                        5. วิชาสาระพื้นฐาน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
                        6. วิชาสาระเพิ่มเติม ลงทะเบียนเรียนซ้ำ หรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหม่
                        7. ถ้าแก้ "มส" ได้ "0" ให้ดำเนินการแก้ "0" ดำเนินการตามระเบียบแก้ "0"

              การปฏิบัติในเรื่องของเวลาเรียน
                        1. สำรวจเวลาเรียนทุกครั้งที่ทำการสอน
                        2. เมื่อครบทุกดือน ควรแจ้งเวลาเรียนของผู้เรียนให้ให้ผู้ปกครองทราบ
                        3. เมื่อใกล้สิ้นภาคเรียน ถ้าเห็นว่าผู้เรียนคนใดควรจะสอนชดเชย เพื่อให้มีเวลาเรียนครบควรขออนุญาตดำเนินการ
                        4. ประกาศรายชื่อของผู้ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่ไม่น้อยกว่า 60%
                           - นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
                           - พิจารณานักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
                           - ประกาศผลการพิจารณานักเรียนที่ติด "มส"