ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียนและผลการเรียนตามระเบียบ

ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ผลการเรียนดีเยี่ยม

ผลการเรียนดีมาก

ผลการเรียนดี

ผลการเรียนค่อนข้างดี

ผลการเรียนน่าพอใจ

ผลการเรียนพอใช้

ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

80-100

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49


ผลการเรียนแสดงด้วยตัวอักษร

                             มส    หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับประเมินผลปลายภาคเรียน
                                   หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้
                                  หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์สำคัญ
                             มผ   หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์สำคัญตามที่กำหนด
                             มก   หมายถึง  เรียนโดยไม่นับหน่วยการเรียน มีเวลาเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

                                    รายวิชาที่ได้ "" หรือ "มส" หมายถึงรายวิชาที่ยังไม่มีการตัดสินผลการเรียน