ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้วิจัยจราจรแก่นักเรียนและชุมชน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สถานีตำรวจภูธรดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุมและโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและโทษภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและเยาวชนในตำบลตาตุม ขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,11:49   อ่าน 350 ครั้ง