ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
กิจกรรมหาเสียงเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ด้วยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและหาเสียงหน้าเสาธงและเสียงตามสายในช่วงพักกลางวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,12:35   อ่าน 245 ครั้ง