ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานประเพณีเทศน์มหาชาติ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุมได้จัดกิจกรรมงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธกรรมอันดีงานของท้องถิ่นและเป็นการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้บุคคลในท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตและเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง วัด บ้านและชุมชนโดยโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมขบวน นครกัณฑ์ ซึ่งเป็นกัณฑ์ที่ 13 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,15:27   อ่าน 279 ครั้ง