ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนทางสายใหม่
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมร่วมกับชุดวิทยากรกระบวนการสร้างผู้นำเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ที่2203 ชุดปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 กองกำลังสุรนารี ได้จัดอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คนเพื่อเป็นแกนนำเยาวชนในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ มีสำนึก มีจริยธรรม มีอุดมการณ์และมีทักษะความรู้ในการดำรงชีวิตในสังคมและได้มีการจัดทำ MOU ต่อต้านยาเสพติด นำโดยนายชัยยง  ใจแม่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นายบุญสวย  หลักแหลม กำนันตำบลตาตุม  นายอายุ  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม นางสาวกาญจนา  ทองต้น ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดม  ร้อยโทจำนงค์  ศิริคำ หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 2203 ผลการจัดทำโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,11:42   อ่าน 375 ครั้ง