ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา2562
เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง มีการฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องการเรียงความแก้กระทู้ธรรม เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ ความเข้าใจความคิดและความรู้สึก การศึกษาวิชาธรรมะ พุทธะ และเบญจศีลเบญจธรรมว่าสามารถจะถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจความคิดและความรู้สึกออกไปสู่ผู้อื่นได้ดีหรือไม่ การเรียนรู้วิชาธรรมะพุทธะและเบญจศีลเบญจธรรมเปรียบเหมือนนักเรียนไปเก็บเอาดอกไม้ที่ ต่างสีต่างขนาดมากองรวมกันไว้ส่วนการเรียงความแก้กระทู้ธรรมเปรียบเหมือนนักเรียนคัดเอาดอกไม้ เหล่านั้นมาปักแจกันจะท าได้สวยงามแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนที่จะแต่งอย่างไร ตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาการเขียนหรือการพูดที่จัดว่าดีนั้นต้องเกิดประโยชน์แก่ ผู้อ่านหรือผู้ฟัง 4 ประการ คือ 
1. ได้ความรู้ความเข้าใจ
2. เกิดความเลื่อมใสใคร่ปฏิบัติตาม 
3. กล้าทำความดี 
4. มีความบันเทิงใจไม่เบื่อหน่าย 
         ฉะนั้น วิชากระทู้ธรรมจึงเป็นวิชาที่สำคัญ น่าศึกษาวิชาหนึ่ง เพราะเป็นการเอาวิชาที่เรียนแล้ว มาประติดประต่อให้ได้ใจความสอดคล้องกับกระทู้ธรรมตามที่สนามหลวงออกมา เป็นการแสดงให้เห็น ถึงความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เขียน และเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความ เข้าใจ ความคิด และความรู้สึกแก่ผู้อื่นด้วย นักเรียนจึงควรเอาใจใส่ฝึกคิด ฝึกเขียน ฝึกพูดบ่อย ๆ จะ ได้เป็นคนดีมีความสามารถ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,12:31   อ่าน 593 ครั้ง