ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา2562
ระหว่างวันที่ 30, 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง และเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม โดยการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และรู้จักเคารพกติกา ในปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้จัดให้มีประเภทของกีฬาและให้มีการแข่งขันกัน ซึ่งนอกจากจะมุ่งพัฒนาความแข็งแรงทางด้านร่างกายแล้ว ยังมีการตัดสินเพื่อให้รางวัลแพ้ชนะกันอีกด้วยโพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,08:00   อ่าน 943 ครั้ง