ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของไทย เช่น ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรีไทย ครูมวย และครูในสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้เราสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวันไหว้ครูมักจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี เพราะถือกันว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครูเพื่อความเป็น สิริมงคล ส่วนวันที่นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่จะกำหนด

ความสำคัญของวันไหว้ครู
1. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
2. เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง
3. ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น
4. เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้
5. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู
6. เป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,15:41   อ่าน 1337 ครั้ง