ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหาเสียงคณะกรรมการสภานักเรียน
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้สมาชิกพรรคที่จะสมัครคณะกรรมการสภานักเรียนได้หาเสียงและชูนโยบายต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่กำลังจะหมดวาระในปีการศึกษานี้ 

สภานักเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย การดำเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วย

ที่มาของสภานักเรียน
         งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จะสนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยที่ได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน เริ่มจากการเลือกหัวหน้าห้อง หัวหน้าระดับชั้น ประธานชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน (ทั้งนี้รูปแบบอาจมีความแตกต่างกันตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนดและพัฒนาขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน อันมีขั้นตอนดังนี้
          1. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติ ดำเนินการหาเสียง และประกาศนโยบาย
          2. นักเรียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หรือเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีคณะกรรมการกลางปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง โดยอาจเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดที่กำลังจะหมดวาระ ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา
          3. นักเรียนตรวจสอบความโปร่งใส และร่วมเป็นสักขีพยานในนับคะแนน
          4. ได้คณะกรรมการสภานักเรียนที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

บทบาทของสภานักเรียน
          1. เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
          2. ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี
          3. ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวม
          4. สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
          5. เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
          6. ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่างๆ
          7. รณรงค์ให้นักเรียนทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

หน้าที่ของสภานักเรียน
         1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
         2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ
         3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
         4. คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน
         5. ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
         6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันต่อเหตุการณ์ และตรงไปตรงมา
         7. เสนอความคิดเห็นต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
         8. วางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา
         9. ปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดของทางราชการ พร้อมทั้งต้องรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:02   อ่าน 310 ครั้ง