ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้นำเสนอกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ผลการนำเสนอกิจกรรมได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากกรรมการและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:06   อ่าน 351 ครั้ง