ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสุทรภู่ต่อต้านยาเสพติด
นายอายุ  คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนกิจกรรมวันสุนทรภู่การดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทย  ชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด  2. นักเรียนได้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้น  รักการเรียนภาษาไทย  3.นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกทางละครเวทีเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่ 4. มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร  คณะครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนภูห่านศึกษา  ที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยดี เมื่อ วันที่ 26  มิถุนายน 2561

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,10:46   อ่าน 458 ครั้ง