ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งอื่น ๆ (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์องค์กรเท่านั้น)
คำสั่งที่ 102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีฯ 67
กลุ่มบริหารวิชาการ (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์องค์กรเท่านั้น)
คำสั่งที่ 158/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ครั้งที่ 1/2563 1
ตารางเรียน ตารางสอนปีการศึกษา 1/2563 13
คำสั่งที่ 120/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) 17
คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563 16
คำสั่งที่ 111/2563 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี 24
คำสั่งที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13
คำสั่งที่ 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ 17
คำสั่งที่ 88/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง 13
คำสั่งที่ 87/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 16
คำสั่งที่ 109/63 มอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 22
กลุ่มบริหารทั่วไป (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์องค์กรเท่านั้น)
แบบเก็บข้อมูล-SDQ-ปีการศึกษา-2563 9
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 12
คำสั่งที่ 138/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 8
คำสั่งที่ 121/2563 เรื่อง คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม 2563 13
คำสั่งที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน 13
คำสั่งที่ 110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 18
กลุ่มบริหารงบประมาณ (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์องค์กรเท่านั้น)
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง มอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 2
คำสั่งที่ 126/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 5
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับงบประมาณจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพ 7
กลุ่มบริหารงานบุคคล (ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์องค์กรเท่านั้น)
คำสั่งที่ 118/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 10
คำสั่งที่ 104/2563 การมาปฏิบัติงานของบุคลากร 22
คำสั่งที่ 103/2563 ศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด 18