ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลต่าง ๆ
รางวัลต่าง ๆ

ผลงาน รางวัลที่ชนะการแข่งขันประกวดและได้รับการยกย่องของโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

 

ประเภท

ระดับ/รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 เพลงคุณธรรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

2. ผ่านการประเมินภายนอก สมศ. ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งในรอบการประเมินรอบเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมศ.

ผู้บริหาร

นายอนุชา  หลิมศิริวงษ์

ผู้บริหารดีเด่นของอำเภอสังขะ

อ.สังขะ

ครู

1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง  รางวัลครูสอนดี

2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง  รางวัลหนึ่งแสนครูดี

3.  นายวิทยา  รอบรู้  รางวัลหนึ่งแสนครูดี

4.  นายอิทธิพล  จิตรแม้น รางวัลหนึ่งแสนครูดี

5.  นางนิตยาพร  ศิริสุรักษ์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี

6.  นายภาณุ  ครอบเพชร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี

7.  นางสาววิไลวรรณ  สุพรรณ  ครูดีเด่น

8.  นางสาวสุปราณี  พุฒิภิบูรณ์  ครูดีเด่น 

สสค.

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

คุรุสภา

 

นักเรียน

1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โรงทอง

เพลงคุณธรรม  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

2.  นางสาวฤดี  วงศ์ฉลาด

รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดเรื่องสั้น

3.  นางสาวรสริน  ใจแม่น

ได้รับรางวัลดีเด่น  การประกวดเรื่องสั้น

 

4.  นางสาวกรรณิการ์  รักยิ่ง

นางสาววราภรณ์  เอิบสุข

นางสาวสราลี  มั่นยืน

นางสาวจิราวรรณ  มานุจำ

นางสาววารินทร์  วงศ์ฉลาด

รางวัลเหรียญทอง  โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย

5.  นายมาคุ้ม  หมายสุข

นายโกเมนทร์  โคจร

รางวัลเหรียญทอง  การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดช่วงชั้น

6.  นายกิตติพงศ์  ฝังนิล

รางวัลเหรียญทอง  วาดภาพลายเส้น

7.  เด็กหญิงสาธินี  กำจาย

เด็กหญิงทิพย์เกสร  โสรจันทร์

เด็กหญิงอัจฉรา  พิศโฉม

รางวัลเหรียญทอง  โครงงานสุขศึกษา ม.ต้น

8.  นางสาวยุพา  จันทร์ล้ำ

นางสาวสมฤทัย  ใสยิ่ง

นางสาวปาริชาติ  สำนักนิตย์

นายสง่า  บัวงาม

รางวัลเหรียญทอง  โครงงานสุขศึกษา ม.ปลาย

9.  เด็กหญิงอาภาพร  ประดับมุข

นางสาวจุฑามาศ  โทธะริน

นางสาวอุดมพร  มั่นยืน

รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย

 

สพฐ.

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุรินทร์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สุรินทร์

 

สพม.33

 

 

 

 

 

สพม.33

 

 

 

สพม.33

 

สพม.33

 

 

 

สพม.33

 

 

 

 

สพม.33