ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        กลยุทธ์ 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

        กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

        กลยุทธ์ 4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ

        กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน