ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

          “โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย